Privacy statement

Introductie

Voor het leveren van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

Wie zijn wij?

Wij zijn GoCredible en verzorgen betaaldiensten en ondersteunen aangesloten organisaties met onder meer de identificatie en verificatie van klanten. De verantwoordelijke voor de verwerking is:

GoCredible BV
Hogehilweg 20
1101 CD Amsterdam
contact@gocredible.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die eenvoudig tot een persoon zijn te herleiden. Deze krijgen we als:  

Ook kunnen we betaalde en openbare bronnen raadplegen om gegevens op te vragen om de gegevens aan te vullen of te controleren. Dit doen wij om handelingen voor een persoon te beperken, om aan onze wettelijke verplichtingen als financiële instelling te voldoen of voor het uitvoeren van de dienstverlening voor aangesloten organisaties.

De volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

Website bezoek en applicatiegebruik

Bellen of een terugbelverzoek doen

Betaaltransactie

Overeenkomst

Social media (volgen en delen)

Dienstverlening voor aangesloten organisaties

Identificatie, verificatie en naleven van wettelijke verplichtingen

Als de benodigde (persoons)gegevens niet compleet of juist zijn, of op basis van wettelijke eisen of risico inschattingen niet of niet langer acceptabel zijn, kunnen wij besluiten geen dienstverlening uit te voeren. Een dergelijk besluit wordt door automatisering ondersteund, maar nooit geheel geautomatiseerd genomen.

Doeleinden van gebruik

GoCredible verwerkt de persoonsgegevens voor:

Ook kunnen we persoonsgegevens gebruiken voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen GoCredible, haar gebruikers en medewerkers, en voor de bescherming van de integriteit van het betalingsverkeer.

Verstrekking aan derden

Bij de verwerking van persoonsgegevens kan GoCredible verwerkers inschakelen. Dit betreft de volgende categorieën:

Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming verstrekt aan andere derden, tenzij dit op grond van wet- of regelgeving een verplichting is, dan wel noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude, bedrog of oplichting.

Als wij dienstverlening aan andere organisaties verlenen, dan ontvangen wij gegevens van de organisatie waar je klant bent of wil worden en delen wij gegevens met die organisatie. Zij informeren je als verwerkingsverantwoordelijke over de verwerking van je persoonsgegevens via hun privacyverklaring.

Persoonlijke aanbiedingen

Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, kan GoCredible je gegevens gebruiken voor promotieactiviteiten en aanbiedingen van GoCredible, groepsmaatschappijen, aangesloten organisaties en/of geselecteerde derden. Deze toestemming kan je altijd intrekken.

Beveiliging

GoCredible zorgt ervoor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. Persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen in beveiligde databases die alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van GoCredible, of medewerkers onder toezicht van GoCredible. De locatie van de data is Nederland of de EU. Voor het verrichten van technische support maakt GoCredible gebruik van een leverancier met medewerkers gevestigd buiten de EU; met deze leverancier is een zogenaamde ‘transborder agreement’ gesloten. GoCredible spant zich in de databases en systemen te (laten) beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige toegang en gebruik van gegevens.

Uitoefenen van rechten

Als betrokkene heb je rechten, zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en het beperken van de verwerking. Het is mogelijk inzicht te krijgen in de persoonsgegevens die door GoCredible zijn verwerkt en desgewenst te laten aanpassen of verwijderen indien er geen belemmering bestaat. Hiertoe volstaat een verzoek per e-mail naar contact@gocredible.nl of een schriftelijk verzoek naar het eerder genoemde adres. GoCredible reageert binnen 30 dagen. Gegevens die noodzakelijk zijn om de betaaldienst te verlenen of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen kan GoCredible niet aanpassen.

Als wij gegevens in opdracht van een aangesloten organisatie verwerken, is deze organisatie de verwerkingsverantwoordelijke en dien je een verzoek aan die organisatie te richten.

Bewaren van gegevens

Om aan wettelijke vereisten te voldoen, bewaren we je gegevens. Transactie- en accountgegevens bewaren we maximaal 7 jaar. De termijnen gelden vanaf je laatste transactie of betaling.

Niet eens met iets?

Het is mogelijk dat je het niet eens bent met de behandeling van je persoonsgegevens. Komen we er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij GoCredible via klacht@gocredible.nl of per post. Ook heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring (versie september 2022-I) kan wijzigen.