Gebruikersvoorwaarden smartP

In dit document zijn de voorwaarden voor het gebruik van betaaldienst smartP opgenomen. Deze voorwaarden voor betaaldienst smartP bestaan uit de volgende delen: 

  1. Definities,
  2. Koper,
  3. Acceptant,
  4. Uitvoeringstermijnen, weigeringsgronden en kosten,
  5. Overige afspraken.

A. DEFINITIES

Hieronder wordt de betekenis van bepaalde woorden in deze voorwaarden toegelicht. 

Acceptant:De Consument of de Ondernemer aan wie de Koper via de tussenrekening
wil betalen als aan de voorwaarden voor uitbetalen aan Acceptant is voldaan.
Afspraken:De afspraken wanneer GoCredible het geld van Koper aan Acceptant
uitbetaalt, en wanneer GoCredible het geld aan Koper terugbetaalt.
Betaaldienst:De betaaldienst smartP.
Consument:Iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. 
GoCredible:GoCredible BV, statutair gevestigd te Amsterdam.
Koper:De Consument of de Ondernemer die geld overboekt naar de
tussenrekening om uit te betalen aan de Acceptant als aan de
voorwaarden voor uitbetalen aan de Acceptant is voldaan. 
Ondernemer:Een Koper of een Acceptant die niet een Consument is. 
Overeenkomst:De overeenkomst tussen Koper en GoCredible over de uitvoering van
betaaldienst smartP die tot stand komt door het op elektronische wijze
accepteren van de Afspraken en de bijlagen bestaande uit de
Gebruikersvoorwaarden en de Privacyverklaring door Koper, en het doen van een betaling door Koper.
Rekeningnummer Acceptant:Het rekeningnummer dat Acceptant met GoCredible afspreekt voor het ontvangen van betalingen via SmartP. 
Rekeningnummer Koper:Het rekeningnummer waarvan de Koper geld overboekt naar de tussenrekening. 
SmartP:De betaaldienst smartP van GoCredible.
Stichting GoCredible:Stichting Derdengelden GoCredible die wordt gebruikt voor het faciliteren van de betaaldienst smartP.
Tussenrekening:Iedere bankrekening op naam van Stichting GoCredible die gebruikt wordt voor de Betaaldienst.

B. KOPER

1. Gebruik van smartP door Koper

1.1 Door het accepteren van de voorwaarden en het doen van een betaling, geeft U GoCredible toestemming om meteen te beginnen met het uitvoeren van de betaaldienst smartP. U doet tevens afstand van het recht van ontbinding van de betaaldienst smartP. 

1.2 U kan alleen geld overboeken naar de tussenrekening van Stichting GoCredible via iDEAL. 

1.3 GoCredible kan ervoor kiezen om smartP niet met u af te spreken. Bijvoorbeeld vanwege uw rechtsvorm, of omdat GoCredible uw identiteit niet of onvoldoende kan vaststellen. Wij laten U dit zo spoedig mogelijk weten.

1.4 Als GoCredible ervoor kiest om smartP niet met u af te spreken, en GoCredible heeft al geld ontvangen, dan betaalt GoCredible het geld terug aan het Rekeningnummer Koper. U kan dit rekeningnummer niet wijzigen. 

1.5 Er kunnen redenen zijn waarom GoCredible het geld niet aan u kan terugbetalen. Deze redenen staan in deel D en deel E van deze voorwaarden. 

2. De betaaldienst smartP voor Koper 

2.1 U boekt het geld via iDEAL in euro’s over naar de tussenrekening van Stichting GoCredible. Daar wordt het geld bewaard totdat GoCredible het geld uitbetaalt aan Acceptant of terugbetaalt aan U. 

2.2 U maakt met de eigen bank afspraken over het gebruik van uw bankrekening en het betalen via iDEAL. GoCredible is hier niet bij betrokken. 

2.3 Het is mogelijk dat de bank van Koper een eigen, lager, maximumbedrag hanteert voor het doen van iDEAL betalingen, dan mogelijk is met iDEAL. Hierdoor kan het voorkomen dat er geen smartP-transactie kan plaatsvinden.

2.4 Het geld is Uw eigendom totdat aan de voorwaarden voor uitbetalen aan Acceptant is voldaan. 

2.5 Als aan de voorwaarden voor uitbetalen aan Acceptant is voldaan draagt U het recht op het geld op de tussenrekening van Stichting GoCredible over aan Acceptant. GoCredible betaalt vervolgens het geld uit. GoCredible spreekt voorafgaande aan de iDEAL-betaling naar de tussenrekening van Stichting GoCredible met U de voorwaarden voor uitbetalen af. De wet noemt de voorwaarden voor uitbetalen aan Acceptant opschortende voorwaarden. 

2.6 GoCredible betaalt het geld aan U terug als aan de voorwaarden voor terugbetalen aan U is voldaan. De wet noemt de voorwaarden voor terugbetalen aan U ontbindende voorwaarden. Voor de overdracht van het recht op het geld op de tussenrekening van Stichting GoCredible door U aan Acceptant, gelden deze ontbindende voorwaarden ook. GoCredible spreekt voorafgaande aan de iDEAL-betaling naar de tussenrekening van Stichting GoCredible met U de voorwaarden voor terugbetalen af.

2.7 Zolang een smartP transacties onderhanden is, is het voor U niet mogelijk om contactgegevens en het bankrekeningnummer te wijzigen. 

3. Wat is niet mogelijk met betaaldienst smartP voor Koper?

3.1 Als de iDEAL-betaling door U naar de tussenrekening van Stichting GoCredible succesvol is afgerond en GoCredible spreekt smartP met U af, dan kan U: 

3.2 GoCredible geeft geen aankoop- of aflevergarantie. Als aan de voorwaarden voor uitbetalen aan Acceptant is voldaan, dan betaalt GoCredible het geld uit. Als vervolgens de aankoop niet geleverd wordt of niet voldoet aan wat is afgesproken met Acceptant, dan betaalt GoCredible het geld niet terug aan U. U dient dit zelf met Acceptant te regelen. 

C. ACCEPTANT

In dit deel zijn de voorwaarden opgenomen die van toepassing zijn op U, de Acceptant. 

4. Gebruik van smartP door Acceptant 

4.1 Om geld te kunnen ontvangen via smartP moet U over een voor normaal euro-betalingsverkeer geschikte bankrekening beschikken. Deze bankrekening moet op uw naam staan. Het is niet mogelijk om een spaar- of vergelijkbare rekening als bankrekening aan te wijzen.

4.2 Als Acceptant is het alleen mogelijk betalingen in euro’s ontvangen. 

4.3 GoCredible mag om een identificatiebetaling vragen. GoCredible hoeft dit bedrag niet aan U terug te betalen.

4.4 GoCredible mag ervoor kiezen om smartP niet met U af te spreken. Bijvoorbeeld vanwege Uw rechtsvorm of omdat Uw identiteit niet of onvoldoende is vast te stellen. Wij laten U dit zo spoedig mogelijk weten. 

4.5 Als GoCredible de betaaldienst smartP met U heeft afgesproken, dan informeert GoCredible Acceptant direct of indirect over de status van een betaling als de betaling geslaagd is. 

5. De betaaldienst smartP voor Acceptant 

5.1 Als aan de voorwaarden voor uitbetaling is voldaan, dan draagt de Koper het recht op het geld op de tussenrekening van Stichting GoCredible aan U over. Het geld dat de Koper naar deze tussenrekening overboekt om uit te betalen aan U, wordt Uw eigendom als aan de voorwaarden voor uitbetalen is voldaan. De wet noemt deze voorwaarden opschortende voorwaarden. 

5.2 GoCredible maakt separate afspraken met U over wanneer GoCredible het geld van Koper aan U uitbetaalt, en wanneer GoCredible het geld aan de Koper terugbetaalt. 

5.3 GoCredible gebruikt voor de uitbetaling van geld het door GoCredible geaccepteerde Rekeningnummer van Acceptant. Als Acceptant een identificatiebetaling heeft gedaan, gebruikt GoCredible het rekeningnummer waarvan de identificatiebetaling is gedaan, tenzij anders is overeengekomen. Het is niet mogelijk dit rekeningnummer eenzijdig te wijzigen. 

5.4 Er kunnen redenen zijn waarom GoCredible het geld niet aan U kan uitbetalen. Deze redenen staan in deel D en deel E van deze voorwaarden. 

6. Wat is niet mogelijk met betaaldienst smartP? 

6.1 Als de iDEAL-betaling door de Koper naar de tussenrekening van Stichting GoCredible succesvol is afgerond en GoCredible spreekt smartP met U af, dan kan U: 

6.2 GoCredible geeft geen garantie dat U betaald wordt. Het geld wordt Uw eigendom als aan de voorwaarden voor uitbetalen aan U is voldaan. Als aan de voorwaarden voor terugbetalen is voldaan, dan betaalt GoCredible het geld terug aan Koper. 

D. UITVOERINGSTERMIJNEN, WEIGERINGSGRONDEN EN KOSTEN

7. Uitvoeringstermijnen en betaalstatus

7.1 GoCredible geeft betaalopdrachten onverwijld door. GoCredible kan informatie doorgeven over de status van een betaling.

7.2 GoCredible geeft geen informatie door over bij- of afschrijvingen. Het is Uw eigen bank die U informeert over bij- of afschrijvingen.

8. Redenen om de betaaldienst smartP niet uit te voeren 

GoCredible heeft het recht de uitvoering van GoCredible smartP te weigeren als: 

9. Wat als smartP niet uitgevoerd kan worden? 

9.1 Als smartP niet uitgevoerd kan worden, laat GoCredible dat Koper mondeling, schriftelijk of elektronisch weten. GoCredible geeft Koper aanwijzingen voor correctie als feitelijke onjuistheden de reden zijn om smartP niet uit te voeren. De kosten die GoCredible maakt om Koper dit te laten weten mag GoCredible bij Koper in rekening brengen. GoCredible hoeft Koper niets te vertellen als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld als dit strijdig is met objectief gerechtvaardigde veiligheidsoverwegingen. Of als dit niet is toegestaan om fraude te voorkomen. 

9.2 In plaats van weigeren smartP uit te voeren, kan GoCredible Koper ook vragen om een aanvullende bevestiging. Bijvoorbeeld als GoCredible twijfelt of smartP wel door Koper is afgesproken. 

10. Kosten

10.1 Over de kosten voor het gebruik van smartP maakt GoCredible afspraken met de Koper en/of Acceptant. GoCredible maakt soms ook andere kosten. Koper en/of Acceptant moet (ook) deze kosten betalen voor zover dit wettelijk toegestaan is. Voorbeelden van deze kosten zijn: 

10.2 Het is Acceptant toegestaan de Koper kosten in rekening te brengen voor het gebruik van smartP. Deze kosten moeten in lijn zijn met de werkelijke kosten en voor de koop duidelijk aan Koper meegedeeld zijn.

E. OVERIGE AFSPRAKEN

11. Maximumbedrag

11.1 Betaaldienst smartP maakt gebruik van betaalmethode iDEAL. Aan het gebruik van iDEAL is door de eigenaar van iDEAL een maximumbedrag per transactie verbonden. Ditzelfde bedrag is daardoor ook het maximumbedrag dat via een betaling met smartP gedaan kan worden. Omdat er sprake is van een maximum transactiebedrag met iDEAL, is het mogelijk dat voor een transactie via smartP gebruikgemaakt wordt van meerdere iDEAL-betalingen.

12. Geen partij bij rechtsverhouding met anderen 

GoCredible is geen partij bij rechtsverhoudingen met anderen. Bijvoorbeeld bij afspraken tussen Koper en Acceptant over een verkoop en koop. Of bijvoorbeeld bij afspraken met een derde. GoCredible is dus niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het nakomen van afspraken met en door anderen.

13. Geen rentevergoeding

13.1 Stichting Derdengelden GoCredible ontvangt geen rente over een saldo op de rekening van Stichting Derdengelden GoCredible. GoCredible vergoedt derhalve geen rente over gelden van klanten die tijdelijk op de bankrekening van de Stichting worden bewaard.

13.2 Stichting Derdengelden GoCredible kan wel negatieve rente verschuldigd zijn aan haar bank. In voorkomende gevallen kan GoCredible deze negatieve rente in rekening brengen bij Platform en/of Acceptant. 

14. Niet-toegestaan gebruik van betaaldienst smartP

14.1 Acceptant is er voor verantwoordelijk dat smartP niet wordt gebruikt voor zaken die: 

14.2 Acceptant meldt (pogingen tot) fraude met smartP onverwijld aan GoCredible. 

15. Legitimatie en cliëntenonderzoek 

15.1 Als GoCredible daarom verzoekt, dient Koper of Acceptant, of de wettelijk vertegenwoordiger(s) van Koper of Acceptant, zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. 

15.2 GoCredible is verplicht onderzoek te doen naar de partijen die gebruikmaken van de betaaldienst smartP. Hiertoe kan GoCredible Koper en Acceptant verzoeken informatie te verstrekken. Als de informatie niet toereikend is, kan de betaaldienst GoCredible smartP niet of niet meer gebruikt worden.

16 Bewijs

Alle door GoCredible en in opdracht van GoCredible bewaarde gegevens, leveren tegenover Acceptant en Koper volledig bewijs op. Dat geldt ook voor gegevens van anderen die GoCredible heeft ingeschakeld. Acceptant en Koper mogen aantonen dat dit bewijs niet klopt. 

17. Beschikbaarheid van smartP

17.1 GoCredible spant zich in om smartP beschikbaar te laten zijn. Door tijdelijke niet-beschikbaarheid, kan het voorkomen dat een betaling niet of later wordt uitgevoerd dan verwacht. Koper en Acceptant dienen hier rekening mee te houden. 

17.2 GoCredible heeft altijd het recht de betaaldienst smartP of delen van de betaaldienst buiten gebruik te stellen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor onderhoud, bij fraude of een vermoeden van fraude, een storing in de apparatuur, programmatuur of infrastructuur. 

18. Aansprakelijkheid en schade 

18.1 GoCredible is alleen aansprakelijk als deze aansprakelijkheid volgt uit de wet. 

18.2 GoCredible is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door storingen of fouten in: 

18.3 De aansprakelijkheid van GoCredible is beperkt tot de directe schade die Koper, of Acceptant lijdt. Alleen deze soorten schade zijn directe schade: kosten die ten onrechte aan GoCredible zijn betaald, en gemiste rente. GoCredible is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en gevolgschade. 

18.4 Daarnaast is de aansprakelijkheid van GoCredible beperkt tot EUR 100,- per tekortkoming en per reeks van samenhangende tekortkomingen. 

18.5 In andere bepalingen van deze voorwaarden en overeenkomsten kunnen ook afspraken over aansprakelijkheid en schade opgenomen zijn. Voor zover deze afspraken afwijken van dit artikel, gaan die afspraken voor.

19. Wijzigen van voorwaarden 

GoCredible kan deze voorwaarden eenzijdig wijzigen en informeert Acceptant en Koper hierover. GoCredible kan deze wijzigingen en gewijzigde voorwaarden ook alleen in elektronische vorm ter beschikking stellen.

Deze voorwaarden kunnen onder meer wijzigen in de volgende gevallen: 

20. Handelt u als ondernemer bij het gebruik van smartP?

De in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek geГЇmplementeerde artikelen uit EU Richtlijn 2015/2366, waarover die richtlijn in de artikelen 38 en 61 bepaalt dat daarover kan worden afgesproken dat zij niet van toepassing zijn als u geen consument bent, zijn dan niet van toepassing op de overeenkomst en deze voorwaarden. Als in deze voorwaarden wordt verwezen naar een wetsartikel en/of wet- of regelgeving wordt daarmee ook bedoeld (een) daarvoor in de plaats tredend(e) wetsartikel en/of wet- of regelgeving. 

21. Volmacht

21.1 Betaalt U als Koper met een en/of-rekening, of er is sprake van een vennootschap onder firma, een maatschap of meerdere rechtspersonen in een groep? Dan geeft u door het afspreken van smartP elkaar onderlinge volmachten voor het uitvoeren van (rechts)handelingen met betrekking tot smartP. U kunt dan ieder apart rechtshandelingen uitvoeren. Ieder van U is hier aan gebonden. Het gaat in alle gevallen ook om rechtshandelingen die zien op toetreding tot smartP door een andere partij, aanvaarding van bijvoorbeeld hoofdelijke aansprakelijkheid, of wijzigingen. 

21.2 Als U een rechtspersoon bent dan geeft u door het afspreken van smartP aan uw (toekomstige) bestuurder(s) een volmacht zoals die hierboven onder 1 beschreven staat. GoCredible mag erop vertrouwen dat die volmacht is gegeven. 

21.3 Een volmacht is onvoorwaardelijk en kan niet worden herroepen. 

21.4 GoCredible mag weigeren een gevolmachtigde rechtshandelingen te laten verrichten op basis van de volmacht. 

21.5 Wanneer u als gevolmachtigde rechts)handelingen verricht, geldt dat U verplicht bent om de volmachtgever steeds te informeren over (rechts)handelingen die U namens volmachtgever verricht. Tevens moet u ervoor zorgen dat volmachtgever ook van de voorschriften en voorwaarden op de hoogte is en deze naleeft.

22. Mededelingen door GoCredible

Mededelingen door GoCredible worden geacht door alle rekeninghouders van de rekening die de Koper of de Acceptant hanteert bij het gebruik van smartP en door alle bestuurders, maten en/of vennoten te zijn ontvangen, en gelden als een mededeling aan ieder van hen. 

23. Persoonsgegevens en gegevensverwerking

23.1 GoCredible verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe GoCredible omgaat met persoonsgegevens staat in de Privacyverklaring.

23.2 Koper en Acceptant verbinden zich door het aangaan van betaaldienst smartP tegenover GoCredible, dat ontvangen gegevens met betrekking tot de Koper en Acceptant uitsluitend gebruikt worden voor de afhandeling van de onderliggende overeenkomst of de bestrijding van misbruik, fraude of (aangifte van) strafbare feiten en met inachtneming van de wettelijke verplichtingen voor de bescherming van persoonsgegevens. 

23.3 GoCredible geeft geen andere gegevens aan Acceptant of het Platform door dan die ten behoeve van de (betaal) dienstverlening en relatiemanagement door Acceptant of het Platform, tenzij GoCredible dit met het oog op het voorkomen of bestrijden van fraude noodzakelijk acht. 

23.4 Voor het bestrijden van fraude en het voeren van persoonlijk financieel management, kunnen Uw betalingsgegevens verwerkt worden door Uw bank. 

24. Intellectuele eigendom

24.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende smartP, de GoCredible applicatie, de GoCredible web site, communicatie van GoCredible en het merk GoCredible berusten bij GoCredible. Koper en Acceptant onthouden zich van handelingen, in welke vorm dan ook, die inbreuk maken op de rechten van GoCredible.

24.2 Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van GoCredible mag geen enkel onderdeel van smartP, de GoCredible Website, de GoCredible applicatie en/of communicatie van GoCredible openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd in welke vorm dan ook.

25. Heeft u een klacht?

Klachten kunnen schriftelijk per post of per e-mail ingediend bij GoCredible. Op de GoCredible Website(s) is vermeld via welk postadres en e-mailadres een klacht kan worden ingediend.

26. De taal die van toepassing is 

De overeenkomst, bijlagen, voorwaarden en andere informatie zijn in het Nederlands opgesteld. GoCredible kan ook (delen van) informatie verstrekken in een andere taal. In dat geval verstrekt GoCredible deze informatie als service. Bij een verschil tussen tekst en betekenis in deze andere taal en de Nederlandse tekst en betekenis, gaat de Nederlandse versie voor.

27. Het recht dat van toepassing is 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.  

28. Overdragen of verpanden

28.1 U kunt de rechten uit de overeenkomst, waaronder alle vorderingen op de tussenrekening, niet aan een ander overdragen of verpanden, anders dan de overdracht van het recht op het geld op de tussenrekening door Koper aan de Acceptant als aan de voorwaarden voor uitbetalen aan de Acceptant is voldaan. Overdragen of verpanden aan GoCredible kan wel. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking. 

28.2 U geeft GoCredible een eerste pandrecht op alle vorderingen op de tussenrekening. Dit pandrecht geldt tot zekerheid voor de uitvoering van smartP. Wij spreken dit met U af als extra zekerheid dat wij voor U uitvoering kunnen geven aan de afspraken bij het gebruik van SmartP tussen Koper en Acceptant. 

29. Voorwaarden, cessie en goederenrechtelijke werking 

29.1 De vervulling van de opschortende voorwaarden en ontbindende voorwaarden over uitbetalen aan de Acceptant en terugbetalen aan de Koper die GoCredible met u afspreekt, hebben goederenrechtelijke werking. De overdracht van het recht op het geld op de tussenrekening door de Koper aan de Acceptant als aan de voorwaarden voor uitbetalen aan de Acceptant is voldaan, heeft daarmee ook goederenrechtelijke werking.

29.2 Door het afspreken van smartP met de Koper en de Acceptant, is deze cessie onder opschortende voorwaarden aan ons meegedeeld. 

30. Onze gegevens

30.1 GoCredible en smartP zijn handelsnamen van GoCredible BV. GoCredible BV is statutair gevestigd te Amsterdam en heeft kantoor aan de Hogehilweg 20, 1101 CD te Amsterdam. In het handelsregister is GoCredible ingeschreven onder nummer 6371579. 

30.2 Stichting Derdengelden GoCredible staat geregistreerd in het Handelsregister van de KvK te Amsterdam onder nummer 63721325. De derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden GoCredible wordt aangehouden bij Rabobank. Deze rekening is uitsluitend in gebruik om betalingen mee te faciliteren.

30.3 GoCredible is door De Nederlandsche Bank (DNB) opgenomen in het register als Betaaldienstverlener.

31. Fusie, splitsing, contractsoverneming of overdracht

31.1 GoCredible kan samengaan met een andere rechtspersoon of in onderdelen worden gesplitst. In deze gevallen kan de rechtsopvolger van GoCredible zelfstandig en ieder voor het geheel: 

31.2 GoCredible kan haar onderneming (deels) overdragen aan een ander. Wij kunnen daarbij mee overdragen de rechtsverhouding die wij met u hebben uit een overeenkomst met u. Dat kan helemaal of voor een deel. Dat heet contractsoverneming. U geeft nu alvast uw medewerking hieraan. Wij mogen bepalen of en wanneer wij u hierover informeren. 

31.3 GoCredible kan de vorderingen op u, de rechten uit de overeenkomst en de nevenrechten die daarbij horen geheel of gedeeltelijk aan een ander overdragen, verpanden of hiervoor een zogenaamde financiëlezekerheidsovereenkomst sluiten. 

31.4 Als er sprake is van fusie, splitsing, contractsoverneming of overdracht, dan wordt met GoCredible, wij en ons in de overeenkomst en deze voorwaarden ook bedoeld onze rechtsopvolgers. 

32. Woonplaats buiten Nederland of adres onbekend

Als u niet of niet meer in Nederland woont of uw adres is onbekend, dan kiest u ons kantoor als uw woonplaats. Wij houden dan dit adres aan voor de verzending van post of juridische documenten aan u. Bijvoorbeeld het betekenen door een deurwaarder van een exploot als wij u voor de rechter dagen. Wij mogen dit adres wijzigen. 

Gebruikersvoorwaarden_smartP_oktober2021