Gebruikersvoorwaarden splitP

In dit document zijn de voorwaarden voor het gebruik van betaaldienst splitP opgenomen.

Definities

Hieronder wordt de betekenis van bepaalde woorden in deze voorwaarden toegelicht.

Acceptant:zie begunstigde.
App:         de door ons goedgekeurde app(s) waarin/waarmee de betaaldienst mag worden aangeboden.
Betaalmethode: een betaalmethode die Betaler kan gebruiken met de betaaldienst splitP.
Betaler: degene die een betaling doet met een betaalmethode aangeboden door splitP. 
Begunstigde: de partij die een Overeenkomst heeft met het Platform én een Overeenkomst met ons heeft op basis waaraan wij de betaaldienst SplitP leveren.
Betaalautomaat:door ons goedgekeurde Betaalautoma(a)t(en), inclusief de fysieke locatie(s), waar de betaaldiensten mogen worden aangeboden. Ook wel ‘terminal’ genoemd. Elke Betaalautomaat heeft een uniek identificerend nummer.
Gebruiker:  een Betaler, Begunstigde of Platform, die gebruikmaakt van betaaldienst splitP.
Gebruikersovereenkomst:zie Overeenkomst.
Handleiding: de handleiding(en) splitP en instructies die van toepassing is/zijn op de overeenkomst.
Overeenkomst:  alle afspraken tussen U en ons over (het gebruik van) splitP waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. 
Platform: de partij waarmee wij een Overeenkomst sluiten én afspraken maken over de betaaldienst splitP én die de partij is die transactiedata met een verdeling aan ons doorgeeft.
GoCredible site:    www.gocredible.nl of een website die hiervoor in de plaats komt, inclusief subpagina’s.
Refund:    een verzoek van de Begunstigde tot terugbetaling van een (deel)betaling aan de Betaler. 
SplitP: de betaaldienst splitP van GoCredible.
Stichting Derdengelden GoCredible:de stichting die de tussenrekening beheert waarop de gelden worden gecollecteerd.
Tussenrekening: de bankrekening(en) van Stichting Derdengelden GoCredible.
U:   Betaler, Begunstigde en Platform.
Voorschriften:de voorschriften, handleidingen, aanwijzingen, instructies, eisen en beperkingen voor het gebruik van splitP zoals die staan vermeld in documentatie of die op andere wijze kenbaar zijn gemaakt. 
Website: door ons goedgekeurde website(s) waar de betaaldiensten mogen worden aangeboden. 
Wij/GoCredible:GoCredible B.V.

1. De betaaldienst splitP

a. Wij leveren de betaaldienst splitP aan Platform, Begunstigden en Betalers.

b. Deze dienst houdt in dat er bij ons een betaaldienst splitP met een of meerdere betaalmethoden wordt afgenomen.

2. Betaalmethoden 

a. Platform maakt afspraken met ons over de betaalmethoden. Dit doet het Platform mede namens de Begunstigde en Betaler. Een Begunstigde en Betaler kan niet zelfstandig met ons afspraken maken.

b. Het kan zijn dat er limieten bestaan per betaalmethode of limieten door ons worden vastgesteld, bijvoorbeeld aan het aantal Betaalautomaten of voor retourpinnen.

c. Het kan zijn dat er limieten zijn per betaalautomaat of limieten door ons worden vastgesteld. Bijvoorbeeld voor retourpinnen.

d. Platform toont de betaalmethoden op de manier zoals door de eigenaar van de betaalmethode wordt verwacht. Wij, en de aanbieder van een betaalmethode, mogen controleren of U de betaalmethoden op de juiste manier toont. 

e. Voor elke betaalmethode bestaan rechten en plichten die voor U gelden. Deze rechten en plichten zijn door de eigenaar van de betaalmethode opgesteld en dienen gerespecteerd te worden. U dient zich daarom te verwittigen van deze rechten en plichten die voor U gelden.  

f. Op de (merk)naam en het beeldmerk/logo van GoCredible, splitP en de betaalmethoden, en op de voor uitvoering van de Overeenkomst door ons gebruikte en/of aan Platform en haar Betalers en Begunstigden ter beschikking gestelde technieken, documentatie en methoden, rusten intellectuele eigendomsrechten (daaronder mede begrepen merkrechten, auteursrechten en octrooirechten).

3. Betaalbevestiging 

a. Wij stellen voor een geslaagde betaling een betaalbevestiging ter beschikking. Platform is verplicht deze betaalbevestiging, op elektronische wijze, bij ons op te halen. Platform is verplicht om deze onmiddellijk aan de Begunstigde en/of Betaler ter beschikking te stellen. 

b. Als het Platform de betaalbevestiging heeft ontvangen, zal uitvoering en levering van de aankoop en/of dienstverlening aanvangen en deze niet worden uitgesteld, opgeschort of anderszins frustreert worden op grond van de stelling dat de betaler (nog) niet heeft betaald. 

c. Betaler ontvangt een kwitantie van de betaling van Platform en/of Begunstigde. 

4. Uitbetalen van gelden 

a. U kan uitsluitend een voor normaal euro-betalingsverkeer geschikte bankrekening als bankrekening aanwijzen in de Overeenkomst tussen U en ons. Deze bankrekening moet op uw naam staan. Het is niet mogelijk om een spaar- of vergelijkbare rekening als bankrekening aan te wijzen. 

b. Als de bankrekening niet door U maar door een derde wordt aangehouden, dan geldt bijschrijving op die rekening ook als bevrijdende betaling door ons aan u. 

5. Implementatie en onderhoud 

a. Platform draagt zorg voor een juiste implementatie en onderhoud van de koppeling met onze systemen zoals beschreven in de handleiding. 

b. Indien Platform, voor het gebruik van de betaaldienst, gebruik dient te maken van een koppeling tussen de systemen van GoCredible en de (IT-) systemen van het platform, dan is het Platform, voor eigen rekening en risico, en met inachtneming van de handleiding(en), er verantwoordelijk voor dat er een succesvolle koppeling wordt geïmplementeerd en onderhouden wordt tussen systemen van partijen.

c. Platform is tevens verantwoordelijk voor eventuele verdere koppelingen ten behoeve van het kunnen leveren van de betaaldienst aan haar Klanten. 

d. In de technische API documentatie splitP geven wij aan hoe deze koppelingen kunnen worden gerealiseerd. Wij mogen dit wijzigen. Platform moet hierbij onze aanwijzingen opvolgen.

6. Data 

a. Voor de betaaldienst wisselen wij data met U uit en met anderen die door ons of U worden ingeschakeld. U treedt op als verwerker van deze data. 

b. Wij geven Platform door welke Betaler en Begunstigde wij onder welk kenmerk hebben geregistreerd. Dit kenmerk moet bij iedere betaling die wordt gedaan via het gekoppelde systeem aan ons worden mee gestuurd. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en U zal deze gegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

c. Wij gebruiken deze data voor het verlenen van de betaaldienst. Het is uw verantwoordelijkheid dat de data die wij van U (of door U ingeschakelde derden) ontvangen juist en volledig is. Als de data onvolledig of onjuist is bent U hiervoor aansprakelijk. 

d. U mag de data die wij aan U verstrekken alleen gebruiken voor het nakomen van uw verplichtingen uit de Overeenkomst. 

e. De (persoons)gegevens die U van ons ontvangt mogen alleen verwerkt worden binnen de EU. 

f. Wij verwerken ook uw persoonsgegevens. Onze Privacyverklaring beschrijft de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. 

7. Inschakelen van derden 

a. Wij zijn bevoegd gebruik te maken van de diensten van derden bij de uitvoering van de Overeenkomst. Wij nemen daarbij de benodigde zorgvuldigheid in acht. 

b. U mag derden inschakelen. Wij mogen hier voorwaarden aan verbinden en deze voorwaarden wijzigen.

c. Indien U een derde inschakelt dan bent en blijft U tegenover ons aansprakelijk en verantwoordelijk voor deze derde. 

d. Als U een derde inschakelt, moet U daarmee ook afspraken vastleggen over het nakomen van dezelfde verplichtingen waar u, uit hoofde van deze Overeenkomst, aan moet voldoen. Inclusief de verplichtingen uit het artikel ‘toezicht’ in deze voorwaarden. 

8. Continuïteit dienstverlening

a. Door het sluiten van de Overeenkomst verklaart U te zorgen voor voldoende capaciteit en continuïteit in uw systemen en U neemt de daarvoor nodige maatregelen om dit te borgen. Als er sprake is van een storing in uw systeem, dan geeft U dat zo snel mogelijk aan ons door. 

9. Doorgeven wijzigingen aan ons 

a. U staat in voor de juistheid van de door U aan ons bekendgemaakte gegevens, waaronder uw contactgegevens. Wij gebruiken deze gegevens onder meer om contact met U op te nemen als dat nodig is. U moet ons daarom onverwijld schriftelijk informeren over wijzigingen in uw gegevens. Wij verzoeken U om ons, ten minste 10 werkdagen vóór de gewenste ingangsdatum, van de wijziging op de hoogte stellen.

10. API key 

a. Voor het gebruik van de betaaldienst splitP verstrekken wij een benodigde API key. Met deze API key kunt U de vereiste koppeling maken met onze systemen. 

b. Als U een derde inschakelt dan geeft U de API key onder uw verantwoordelijkheid aan deze derde.

c. U bent onherroepelijk en onvoorwaardelijk gebonden aan, en verantwoordelijk voor, alle (rechts) handelingen die zijn verricht met de API key. U draagt het risico van onbevoegd gebruik van de API key. 

d. U zorgt ervoor dat de API key geheim blijft, veilig wordt gebruikt en bewaard, en uitsluitend bekend is bij, en toegankelijk is voor, personen die bevoegd zijn daarmee namens U (rechts) handelingen te verrichten. 

e. U zorgt er voor dat de API key uitsluitend wordt gebruikt voor splitP en U neemt zodanige maatregelen dat onbevoegde kennisneming en/of gebruik niet mogelijk is.  

f. U zal elke mededeling van ons aan U over het gebruik van de API key onmiddellijk op juistheid controleren. Als U van mening bent dat zo’n mededeling van ons onjuistheden bevat, zal U ons daarover onmiddellijk informeren. 

g. U bent verplicht ons direct te verzoeken de API key te blokkeren zodra U weet of vermoedt dat de API key:

a. verloren of gestolen is,

b. door onbevoegden wordt gebruikt of kan worden gebruikt, of 

c. in strijd met de instructies wordt gebruikt of kan worden gebruikt. 

h. Wij zullen de mogelijkheid dat U of uw Begunstigden (rechts)handelingen kunnen verrichten met de API key blokkeren zo spoedig als dat redelijkerwijs mogelijk is nadat U ons conform het hiervoor bepaalde om blokkering heeft verzocht. 

i. Op ons verzoek zal U een vervangende API key in gebruik nemen. U draagt het risico van beschadiging en/of verlies van de API key, daaronder de kosten van vervanging. 

11. Controle uitbetaling 

a. U dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na de datum waarop een betaaltransactie heeft plaatsgevonden, te controleren of deze betalingen correct zijn uitgevoerd.

b. Als U van mening bent dat een betaling niet, niet volledig of niet tijdig is verwerkt, moet U dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 maanden na de datum waarop de verwerkingsbevestiging door GoCredible is afgegeven, aan ons mededelen. Wij zijn niet verplicht zulke reclamaties na de in de vorige zin vermelde periode in behandeling te nemen. Wij hebben het recht U kosten in rekening te brengen als wij besluiten een na de genoemde periode van 2 maanden ontvangen reclamatie in behandeling te nemen. 

12. Terugbetaling 

a. Het kan zijn dat U verplicht bent een door ons uitbetaald bedrag aan ons terug te betalen. In dat geval is Platform eveneens verplicht het aan Platform uitbetaalde deel van dit bedrag aan ons terug te betalen. 

b. Als U een bedrag aan ons moet terugbetalen, dan mogen wij dit inhouden op de bedragen die wij aan U uitbetalen. Wij mogen dit bedrag ook op een andere manier bij U in rekening brengen. 

c. Als wij dat vragen stelt U op ons eerste verzoek geschikte zekerheden (bijvoorbeeld pandrecht of hypotheekrecht) ten behoeve van GoCredible voor eventuele terugbetaling van uitbetaalde bedragen en kosten voor splitP. 

d. Wij kunnen U hierbij transactie- en/of behandelkosten in rekening brengen.

13. Niet toegestaan gebruik 

a. U bent ervoor verantwoordelijk dat splitP niet wordt gebruikt voor zaken die: 

b. U zal alle redelijke en marktconforme maatregelen nemen om fraude met splitP te voorkomen, te detecteren en schade als gevolg van zulke fraude te beperken. 

c. U zal (pogingen tot) fraude met en misbruik van splitP steeds direct aan ons melden. 

14. Onregelmatigheden

a. Als zich ten aanzien van de (uitvoering van de) Overeenkomst, deze voorwaarden en andere toepasselijke afspraken een onregelmatigheid voordoet of dreigt voor te doen, dan moet U op verzoek van GoCredible alles doen of nalaten wat GoCredible redelijkerwijs noodzakelijk vindt in verband met die (dreigende) onregelmatigheid.

15. Wanneer mogen wij weigeren de Overeenkomst uit te voeren?

a. Wij hebben het recht de uitvoering van de Overeenkomst te weigeren als: 

b. Wij mogen de uitvoering van de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) opschorten als onderzoek plaatsvindt naar bovengenoemde omstandigheden. 

16. Veiligheidseisen 

a. U moet ons direct in kennis stellen van (een vermoeden van) problemen en/of onregelmatigheden in de verwerking van (persoons)gegevens voor de betaaldienst, hieronder begrepen vermoedelijk of daadwerkelijk onbevoegd gebruik, beveiligingsincidenten en datalekken. 

b. Als wij U informeren over een beveiligingsdreiging dan zal U direct de door ons gevraagde maatregelen nemen. 

c. Wij zijn in geval van dergelijke problemen en/of onregelmatigheden, bevoegd informatie bij U op te vragen. U moet in dergelijke situaties samenwerken met GoCredible en eventuele toezichthouders en/of autoriteiten. 

17. Looptijd Overeenkomst 

a. Spreken wij met U een minimale looptijd af? Dan bent U in afwijking van het voorgaande bevoegd de Overeenkomst voor het einde van de minimale looptijd op te zeggen met inachtneming van een termijn van ten minste 20 kalenderdagen als wij de kosten of in de Overeenkomst overeengekomen betaalmethoden wijzigen. 

b. Als de Overeenkomst tussen ons en Platform eindigt, dan eindigen de Overeenkomsten met de Klanten van het platform op diezelfde datum. 

c. Wij zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of andere formaliteiten en zonder tot vergoeding van – direct of indirect – schade of restitutie van vergoedingen aan U gehouden te zijn, te beëindigen:

U dient ons van de onder a tot en met i genoemde situaties tijdig vóóraf, en indien dit niet mogelijk is, onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen.

d. Indien wij de overeenkomt met U beëindigen, kunt U vanaf de aangegeven datum geen gebruik meer maken van de betaaldienst en de betaalmethoden. Wij ontvangen dan ook geen gelden meer. De tegoeden die door ons op dat moment al ontvangen waren, zullen wij uitbetalen op de afgesproken manier en aan de hand van de tot dan toe geldende afspraken, tenzij zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten.

18. Volmacht als U met meer bent 

a. Bent U met meer? Bijvoorbeeld bij een vennootschap onder firma, een maatschap of meerdere rechtspersonen in een groep? Dan geeft U door het tekenen van de Overeenkomst elkaar onderlinge volmachten. U geeft die volmacht voor het verrichten van (rechts)handelingen met betrekking tot de Overeenkomst. U kunt dan ieder apart rechtshandelingen met betrekking tot de Overeenkomst verrichten. Ieder van U is hier aan gebonden. Onder ‘rechtshandelingen met betrekking tot de Overeenkomst’ vallen bijvoorbeeld: – alle rechtshandelingen genoemd in de Overeenkomst en deze voorwaarden; – het beschikken over de rekening en het ontvangen van (rekening)informatie, bijvoorbeeld via een online dienst of het erkennen van de juistheid van de (rekening)informatie; – het wijzigen van de Overeenkomst, bijvoorbeeld rechtshandelingen die zien op toetreding tot de Overeenkomst door een andere partij of aanvaarding van hoofdelijke aansprakelijkheid.

b. Bent U een rechtspersoon? Dan geeft U door het tekenen van de Overeenkomst aan uw bestuurder(s) een volmacht zoals die hierboven onder a beschreven staat. Dat geldt ook voor iedere toekomstige bestuurder. Handelt een bestuurder namens u? Dan mogen wij erop vertrouwen dat die volmacht is gegeven. 

c. De gevolmachtigde mag de volmachten aan een ander geven (recht van substitutie). De gevolmachtigde mag dan ook zelf de volmacht blijven gebruiken. 

d. De volmachten eindigen niet door het overlijden van de volmachtgever of als een rechter een volmachtgever onder bewind of curatele stelt. 

e. De volmachten zijn onvoorwaardelijk en kunnen worden herroepen. Onvoorwaardelijk betekent dat er geen voorwaarden zijn verbonden aan de volmacht. Herroepen betekent dat U de volmacht eenzijdig kunt veranderen of intrekken. De andere rekeninghouder of bestuurder kan hier dan geen gebruik meer van maken. Pas als U ons heeft laten weten dat de volmacht is herroepen, kunt U van ons verwachten dat we die volmacht niet meer laten gebruiken. U moet ons de herroeping schriftelijk meedelen, tenzij wij een andere manier met U hebben afgesproken. De volmacht vervalt uiterlijk 5 werkdagen nadat wij deze mededeling hebben ontvangen. 

f. Wij zijn niet verplicht met een gevolmachtigde te handelen. 

19. Kosten 

a. Wij maken soms andere kosten die verband houden met onze dienstverlening. U moet (ook) deze kosten betalen voor zover dit wettelijk toegestaan is. Voorbeelden van deze kosten zijn: 

20. Negatieve rente

a. Stichting Derdengelden GoCredible kan negatieve rente verschuldigd zijn aan haar bank. In voorkomende gevallen kan GoCredible deze negatieve rente in rekening brengen bij Platform en/of Begunstigde. 

21. Geen partij bij rechtsverhouding met anderen 

a. Wij zijn geen partij bij uw rechtsverhouding met anderen en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het nakomen van afspraken met en door anderen. 

22. Legitimatie en cliëntonderzoek

a. Als wij daarom vragen, identificeert u, of uw wettelijk vertegenwoordiger, zich met een geldig legitimatiebewijs.

b. GoCredible kan weigeren om handelingen van een persoon namens Platform of Klant te weigeren, indien deze persoon niet is geïdentificeerd en geverifieerd.

c. Als wij vragen om informatie die wij nodig hebben om een onderzoek te doen of een dienst te kunnen verlenen, dan moet U ons die informatie geven. Wilt U een andere dienst bij ons afnemen, dan kunnen wij daarvoor aanvullende informatie vragen. 

23. Bewijs

a. Alle door GoCredible en in opdracht van GoCredible bewaarde gegevens, leveren tegenover U volledig bewijs op. Dat geldt ook voor gegevens van anderen die GoCredible heeft ingeschakeld. U mag aantonen dat dit bewijs niet klopt. 

24. Beschikbaarheid van splitP 

a. Wij spannen ons in om splitP beschikbaar te laten zijn. Door tijdelijke niet-beschikbaarheid, kan het voorkomen dat een betaling niet of later wordt uitgevoerd dan verwacht. U dient hier rekening mee te houden.

b. Als splitP niet beschikbaar is, geldt het artikel over aansprakelijkheid en schade van deze voorwaarden. 

c. Wij hebben altijd het recht de betaaldienst of delen van de betaaldienst buiten gebruik te stellen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor onderhoud, bij fraude of een vermoeden van fraude, overmacht, een storing in de apparatuur, programmatuur of infrastructuur.

25. Aansprakelijkheid, schade en vrijwaring 

a. GoCredible is alleen aansprakelijk als deze aansprakelijkheid volgt uit de wet. GoCredible is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door handelen of nalaten door Gebruiker, Platform of derden.

b. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die – direct of indirect – ontstaat door storingen of fouten in: 

c. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die U lijdt, met een maximum van EUR 100,- per tekortkoming en per reeks van samenhangende tekortkomingen. Alleen deze soorten schade zijn directe schade: kosten die U ons ten onrechte heeft betaald. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en gevolgschade. 

d. Gebruiker vrijwaart GoCredible van alle aanspraken, met inbegrip van juridische kosten die GoCredible moet maken, als gevolg van het in strijd handelen met de Overeenkomst of enige toepasselijke wet- en regelgeving, door Gebruiker, Platform of door Gebruiker ingeschakelde derden.

e. In andere bepalingen van deze voorwaarden kunnen ook afspraken over aansprakelijkheid en schade opgenomen zijn. Voor zover deze afspraken afwijken van dit artikel, gaan die afspraken voor. 

26. Toezicht

a. U erkent de bevoegdheid van toezichthoudende autoriteiten en/of instanties (zoals De Nederlandsche Bank, de AFM, de Autoriteit Persoonsgegevens, de ECB of de ACM) om: 

b. U zal ons in staat stellen om blijvend te voldoen aan het bepaalde in de toepasselijke financiële toezichtwetten en verplichtingen die voortvloeien uit de privacywetgeving. 

c. De kosten die voor U voortvloeien uit het naleven van uw verplichtingen op grond van dit artikel zijn voor rekening van u. 

d. U zal ons onmiddellijk op de hoogte stellen, indien een bedrijf, instantie of andere autoriteit zich bij U meldt met het verzoek controlewerkzaamheden uit te mogen voeren in het kader van de Overeenkomst.

 

27. Wij kunnen de voorwaarden wijzigen 

a. Wij kunnen de voorwaarden en de handleiding wijzigen tijdens de Overeenkomst. Wij laten het U tenminste 30 dagen van tevoren weten als dat gebeurt. 

b. Als een bepaling in de Overeenkomst niet (meer) geldig is, kunnen wij deze vervangen door een andere bepaling die wel geldig is. De ongeldigheid van een bepaling heeft geen gevolgen voor de andere bepalingen in de Overeenkomst of voorwaarden. 

c. Wij mogen met U afspreken dat wij onderdelen van de Overeenkomst wijzigen. Is dat het geval, dan ontstaat daardoor geen nieuwe Overeenkomst. 

28. De taal die van toepassing is 

a. De Overeenkomst, voorwaarden en andere informatie zijn in het Nederlands opgesteld. GoCredible kan ook (delen van) informatie verstrekken in een andere taal. In dat geval verstrekt GoCredible deze informatie als service. Bij een verschil tussen tekst en betekenis in deze andere taal en de Nederlandse tekst en betekenis, gaat de Nederlandse versie voor.

29. Klachten, toepasselijk recht en geschillen

a. Klachten kunnen schriftelijk per post of per e-mail ingediend bij GoCredible. Op de GoCredible Website(s) is vermeld via welk postadres en e-mailadres een klacht kan worden ingediend.

b. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

c. Geschillen tussen partijen kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

30. Overdragen of verpanden

a. De rechten uit de Overeenkomst, waaronder alle vorderingen op de tussenrekening, kunnen niet aan een ander worden overgedragen of verpand. Overdragen of verpanden aan ons kan wel. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking. 

b. U geeft ons een eerste pandrecht op uw vorderingen op de tussenrekening. Dit pandrecht geldt tot zekerheid voor de verplichtingen die wij hebben tegenover de Betaler en U voor de uitvoering van de betaaldienst. Wij spreken dit met U af als extra zekerheid dat wij uitvoering kunnen geven aan de afspraken tussen de Betaler, het Platform en de Begunstigde. 

31. Buiten toepassing verklaring wet- en regelgeving

a. SplitP is een betaaldienst. EU-Richtlijn 2015/2366 bevat hierover regels, sommige hiervan mogen wij buiten toepassing verklaren als U geen consument bent. 

b. De in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek geïmplementeerde artikelen uit EU-Richtlijn 2015/2366, waarover die richtlijn in artikelen 38 en 61 bepaalt dat daarover kan worden afgesproken dat zij niet van toepassing zijn als U geen consument bent, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

32. Fusie, splitsing, contractsoverneming 

a. Wij kunnen juridisch fuseren of splitsen. Als wij dat doen, mogen onze rechtsopvolgers zelfstandig en ieder voor het geheel: 

b. Wij mogen de rechtsverhouding(en) met U en de (neven)rechten die daarbij horen, overdragen aan een ander. Dat kan voor het geheel of voor een deel. U mag uw rechtsverhouding met ons niet overdragen. 

c. Bij contractsoverneming mogen onze rechtsopvolgers ten aanzien van deze rechtsverhouding(en) zelfstandig en ieder voor het geheel: 

d. Door ondertekening van de Overeenkomst geeft U ons nu al toestemming voor contractsoverneming.

33. Onze gegevens

a. GoCredible en splitP zijn handelsnamen van GoCredible BV. GoCredible BV is statutair gevestigd te Amsterdam en heeft kantoor aan de Hogehilweg 20, 1101 CD te Amsterdam. In het handelsregister is GoCredible ingeschreven onder nummer 6371579.

b. GoCredible heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener en is opgenomen in het register van De Nederlandsche Bank. GoCredible maakt voor de uitvoering van haar Betaaldienst gebruik van de GoCredible Derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden GoCredible.

c. Stichting Derdengelden GoCredible staat geregistreerd in het Handelsregister van de KvK te Amsterdam onder nummer 63721325.

(Gebruikersvoorwaarden splitP juli 2023)